Kvalita a tlak vody

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Město Rychnov nad Kněžnou je zásobováno pitnou vodou především z vlastního jímacího území v k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou prostřednictvím vrtu RK-3, kterým je jímána voda z hloubky až 140 m. Vzhledem k místním geologickým podmínkám obsahuje odebíraná podzemní voda vyšší množství rozpuštěných látek. Také má vlivem přírodních podmínek zvýšený obsah železa, a proto je před distribucí do vodovodní sítě upravována – odželezňována. Upravená voda je následně čerpána do vodojemu Sibiř, na který je vázáno tzv. dolní (nižší) tlakové pásmo vodovodu, odkud je zásobena dolní část města Rychnov nad Kněžnou, Jámy a Dlouhá Ves.  Z vodojemu Sibiř je čerpána voda dále do vodojemu STS, který zásobuje pitnou vodou oblast tzv. horního (vyššího) tlakového pásma vodovodu – tj. severní část Rychnova nad Kněžnou a Panská Habrová. Severovýchodní část města za železniční tratí (oblast Na Láni, Nad Dubinkou, nemocnice) + Pelclovo nábřeží je zásobena vodou převzatou z vodovodu Císařská studánka. zásobení místní části Roveň je částečně zajištěno vodou převzatou z vodovodu Vamberk

Vodovod je rozdělen na dolní (nižší) tlakové pásmo

 (oblast tzv. dolního tlakového pásma). Severní část Rychnova n. Kn. kolem nemocnice a bývalých kasáren + Panská Habrová (tzv. oblast horního tlakového pásma) je zásobena vodou převzatou z vodovodu Císařská studánka, zásobení místní části Roveň je částečně zajištěno vodou převzatou z vodovodu Vamberk.

Vrtem RK-3 je jímána voda z hloubky až 140 m, a tak vzhledem k místním geologickým podmínkám obsahuje vyšší množství rozpuštěných látek. Odebíraná voda má také zvýšený obsah železa, a proto je před dodáváním upravována – odželezňována. Voda z vodovodu Císařská studánka a z vodovodu Vamberk je dodávána bez úpravy. Samozřejmostí je přitom hygienické zabezpečení vody.

Jak již bylo zmíněno výše, voda je poměrně vysoce mineralizovaná s vysokým obsahem vápníku a hořčíku – tj. tvrdá –  celková tvrdost je průměrně 3,9 mmol/l. Kvalita vody dodávané vodovodní sítí je pravidelně sledována a ověřována laboratorními rozbory. Jejich protokoly jsou pravidelně uveřejňovány na webových stránkách v sekci dokumenty (https://www.vakrk.cz/protokoly-rozboru-pitne-vody/).

PITNÁ VODA

Pitná voda podle platné právní úpravy je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob. Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

KONTROLA KVALITY

Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna akreditovanou laboratoří. Četnost závisí na dodávaném množství vody a počtu zásobovaných obyvatel. Výsledky analýz jsou v elektronické podobě neprodleně předávány orgánu o ochraně veřejného zdraví. Celkem je v pitné vodě sledováno zhruba 50 ukazatelů. Kvalitu pitné vody v České republice stanovuje „zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.,“ (v platném znění) a vyhlášky, vztahující se k tomuto zákonu (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, a další). Tyto předpisy vycházejí z požadavků evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES).

ZDRAVOTNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UKAZATELŮ PITNÉ VODY

  • Hodnota pH vody nemá přímý vliv na zdraví. Je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci procesů při úpravě vody. Ovlivňuje rovněž korozivní vlastnosti vody a účinnost dezinfekce. V pitné vodě je pH uváděno v rozmezí hodnot 6,5 – 9,5. Nižší hodnoty bývají typické pro měkké a málo mineralizované vody. Vyšší hodnoty pH mohou být výsledkem přírodních nebo umělých způsobů ztvrzování vody.
  • Dusičnany jsou běžnou součástí přírodních vod, jejich obsah však bývá zvýšen v důsledku lidské činnosti (nejčastěji hnojením půd dusíkatými hnojivy a odpadními vodami). Vyšší koncentrace dusičnanů v pitné vodě mohou při dlouhodobém užívání vyvolávat zdravotní potíže. Dusičnany se v lidském těle mohou přeměňovat na látky podezřelé z karcinogenního účinku (tzv. N-nitroso sloučeniny) a u kojenců (zejména do 3 měsíců věku) způsobovat riziko vnitřního dušení (tzv. methemoglobinemie). V pitné vodě jsou dusičnany limitovány nejvyšší mezní hodnotou 50 mg/l, pro kojence se doporučuje hodnota do 15 mg/l.
  • Tvrdost vody označuje celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě. Oba prvky jsou součástí přírodních vod, jejich obsah lze uměle zvyšovat rozpuštěním dolomitického vápence nebo vápněním. Doporučená hodnota tvrdosti vody (Ca + Mg) je stanovena Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v rozmezí 2 – 3,5 mmol/l. Doporučená hodnota je optimální koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. Jednotkou tvrdosti vody (Ca+Mg) je milimol na litr (mmol/l). Často se však užívají starší jednotky, jako např. stupně německé (°N, příp. °dH). S těmito jednotkami se můžete setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí.
 Tabulka rozdělení vody podle tvrdosti
 voda  mmol/l°N
 velmi měkká< 0,5 < 2,8
 měkká 0,5 – 1,25 2,8 – 7,0
 středně tvrdá 1,26 – 2,5 7,1 – 14,0
 tvrdá2,51 – 3,75  14,1 – 21,0
 velmi tvrdá >3,76>21,1

Požadujete-li konkrétní informace o kvalitě vody v konkrétní lokalitě, zašlete nám e-mail na adresu jednatel@vakrk.cz

TLAK VODY

Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů se při navrhování nových vodovodů pro veřejnou potřebu uplatňují ustanovení § 15:

(4) Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa.

(5) Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dodržení těchto ustanovení u vodovodů vybudovaných v dlouhém časovém období od konce 19. století do roku 2001 není v některých lokalitách možné vyhovět. Tato původní vodohospodářská infrastruktura disponuje tlakovými poměry tak, jak byla stavebně povolena a následně i zkolaudována.

Požadujete-li informace o tlaku vody v místě napojení konkrétní nemovitosti na námi provozovaný vodovod, zašlete nám e-mail na adresu jednatel@vakrk.cz

ODPADNÍ VODA

Každodenním používáním vody např. v domácnostech, školách, úřadech či v průmyslové výrobě se voda znečišťuje a stává se vodou odpadní. Odpadní voda je odváděna kanalizačními stokami mimo sídelní území a čištěna na čistírně odpadních vod. Vyčištěná odpadní voda je vypouštěna do vodního toku (tzv. recipientu). Kvalita vyčištěné odpadní vody je stanovena rozhodnutím vodoprávního úřadu a kontrolována Českou inspekcí životního prostředí.