Pokyny pro vodovodní přípojky

Zjednodušený postup pro zřízení vodovodní přípojky

Získání vstupních informací – návštěva ve VAK RK a projednání záměru možnosti zřízení vodovodní přípojky, získání podkladů o poloze veřejného vodovodu, projednání řešení vodovodní přípojky – provádí se zpravidla formou podání žádosti o vyjádření k existenci stávajících sítí se záměrem napojení stavby na vodohospodářské sítě. Na základě této žádosti obdržíte nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání písemné vyjádření VAK RK.

Projektová dokumentace – v rozsahu pro vydání územního souhlasu / stavebního povolení, která musí obsahovat:

  1. technickou zprávu včetně technických parametrů navrhovaného vodoměru;
  2. situaci v M 1:500 nebo 1:1000 na podkladu katastrální mapy;
  3. koordinační situaci v M 1:100 nebo 1:200 (se zapracovanými podzemními zařízeními a inženýrskými sítěmi ostatních správců);
  4. podélný profil;
  5. půdorys v M 1:50 nebo 1:100;
  6. kladečský plán;
  7. výpočet potřeby vody včetně posouzení tlakových poměrů;
  8. požadavek na množství požární vody;
  9. vztah k pozemku;
  10. technické řešení vodoměrné šachty

Navrhované řešení musí být v souladu se standardními podmínkami VAK RK zveřejněnými na internetových stránkách www.vakrk.cz v sekci dokumenty (odkaz ZDE) nebo prostřednictvím odkazu: https://www.vakrk.cz/ke_stazeni/pokyny_vodovodni_pripojka.pdf

Stanovisko VAK RK k projektové dokumentaci stavby vodovodní přípojky – prostřednictvím vyjadřovacího portálu (odkaz ZDE)

Povolení stavebního úřadu (územní souhlas, územní rozhodnutí, …) – získání povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu.

Uzavření písemné smlouvy o dodávkách pitné vody – osobně na Klientském centru (III. patro budovy MěÚ RK na adrese Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou), tel.: 497 770 003, email: smlouvy@vakrk.cz, nebo písemně po doručení vyplněného formuláře přihlášky odběratele (dostupné na https://www.vakrk.cz/dokumenty/). Účinnost smlouvy o dodávce pitné vody je k datu osazení vodoměru.

Realizace přípojky – Provozovatel bude zajišťovat montáž u všech nových přípojek na stávajícím vodovodním řadu na náklady vlastníka přípojky, nedohodne-li se stavebník a provozovatel jinak. Montáží vodovodní přípojky se rozumí navrtávka na stávajícím řadu přes samotnou montáž vodovodní přípojky, a to včetně zajištění materiálu vodovodní přípojky, a to v rozsahu od řadu až po vodoměr. Montáž lze provést výlučně při stavební připravenosti, kterou se rozumí: výkopové práce, podsyp potrubí, osazená vodoměrná šachta, prostupy do objektů atd.

Před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, je třeba provést oznámení provoznímu středisku VAK RK (Lubomír Holásek, tel.: 777 463 409, email: provoz@vakrk.cz) a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na vodovodní řad a osazení vodoměrné sestavy.

Při realizaci stavby přípojky musí být dodržena schválená projektová dokumentace a podmínky územního souhlasu se stavbou (popř. rozhodnutí, kterým byla stavba stavebním úřadem povolena).

Napojení na vodovodní řad a osazení vodoměru provádí pouze zaměstnanci VAK RK. V průběhu realizace si VAK RK vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace přípojky je kontrola stavby před záhozem a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem.

Předání podkladů – předání potřebných dokladů na VAK RK, tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

Zpracovala: Ing. Šárka Kerclová dne 26.01.2021