Časté dotazy

Pro rok 2022 bude cena vodného a stočného shodná jako v roce 2021. Více na záložce Ceník /Cena vodného a stočného.

Hotovostní platby za vodné a stočné je možné provádět v hlavní pokladně (číslo dveří 12) v přízemí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou v ulici Havlíčkova č.p. 136.

pondělí 8 – 11 12 – 16 hod.
středa 8 – 11 12 – 16 hod.
Platbu lze uskutečnit pouze v hotovosti, nelze platit kartou! Plátce musí předložit fakturu nebo složenku s podklady k platbě, jinak nelze úhradu vodného a stočného provést!

Ano, městská společnost bude provozovat vodovody a kanalizace provozně souvisejících vodovodů a kanalizací na území města Rychnov nad Kněžnou.

Jedná se o povinný údaj odběratelské smlouvy daný dle § 8, odst. (16) a odst. (17) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Informace může být důležitá pro to, aby mohl provozovatel adekvátně zabezpečit náhradní zásobování pitnou vodou, např. při přerušení dodávek pitné vody.

Vodoměry používané k výpočtu úhrady za odebranou vodu jsou stanoveným měřidlem. Vodoměry musí být typově schváleny a prvotně a následně ověřovány. Ověřování se provádí v intervalu 6 let a na odběrné místo je namontováno nové ověřené měřidlo s jiným číslem. Toto vylučuje uvedení čísla vodoměru ve smlouvě.  

Výměna vodoměru bude oznámena odběrateli nejméně 15 dní předem s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin.

Inkaso z účtu je vhodné zejména pro pravidelné úhrady, kdy se účtovaná částka mění, a proto není možné využít trvalý příkaz k úhradě. Inkaso je pokyn k provedení úhrady z účtu odběratele, který však nezadává plátce sám. Příkaz k tomuto úkonu dává bance příjemce platby – tj. Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o. Pro inkasní způsob placení je povinné, aby odběratel zadal ve své bance souhlas s prováděním těchto úhrad a stanovil maximální částku, kterou si subjekt může z účtu v dané časové periodě, strhnout

Ze strany Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., tato informace odběrateli nebude předávána. V případě tohoto požadavku doporučujeme obrátit se na peněžní ústav odběratele.

Můžete si stáhnout tiskopis „Žádost o snížení stočného“, kde jsou uvedeny možnosti pro snížení účtovaného stočného. Zde jsou uvedeny i Podmínky pro podání této žádosti. Podotýkáme, že dle odst. 7 § 19 zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v platném znění, musí být toto množství prokazatelně vyšší než 30 m3 za rok.

Ke zjištění objemu vypouštěné odpadní vody (stočného) lze osadit měřidlo (vodoměr) na přívodu vody z nádrže do domácnosti, v opačném případě je stanoveno množství spotřeby dle směrných čísel a počtu osob v domácnosti. V případě měření vodoměrem se zjištěné množství připočte k naměřenému odběru z vodovodu.

Aktuální výsledky jakosti vody jsou průběžně zveřejňovány v záložce Dokumenty/Kvalita vody.

Celková tvrdost vody  je průměrně 3,9 mmol/l (21,9° dH – německý stupeň). Obecně se pojmem tvrdost vody rozumí suma obsahu vápníku a hořčíku ve vodě a vyjadřuje se v mmol/l (milimol na litr). Vápník nemá v žádném případě negativní vliv na naše zdraví. Naopak pro zdravý růst nebo k ochraně před odvápněním či kardiovaskulárními chorobami se doporučuje pít vodu s obsahem minerálních solí, jako jsou vápník nebo hořčík. Voda z kohoutku je tedy nejjednodušším každodenním zdrojem vápníku pro náš organizmus.

Posouzení rizik se v souladu s požadavky legislativy zpracovává jako dokument, který popisuje průběh rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou, zahrnuje popis systému zásobování vodou, popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik. Cílem je vyhodnocení míry rizika pro danou nebezpečnou událost (havárii) a následné řízení rizik (stanovení nápravného a kontrolního opatření, verifikace atd.) tak, aby se minimalizovala nebezpečí ohrožení jakosti pitné vody a její dodávky.

Posouzení rizik je součástí provozního řádu (viz § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.), který je provozovatel vodovodu povinen udržovat v aktuální podobě a předkládat  příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení.

Zpracování posouzení rizik vodovodu Rychnov nad Kněžnou bylo vypracováno v roce 2021. Provozní řád vodovodu Rychnov nad Kněžnou vč. posouzení rizik byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové dne 25. ledna 2022.

V rámci posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění bylo prověřováno a hodnoceno bylo celkem 245 možných nebezpečí, identifikováno bylo 107 potenciálně nebezpečných událostí. Z identifikovaných nebezpečí jsou za nepřijatelné rizika považovány celkem 3 nebezpečné události, k nimž jsou přijata příslušná nápravná opatření. Realizací stávajících i navrhovaných kontrolních a nápravných opatření dojde k úplné eliminaci (odstranění) nepřijatelných rizik.

Máte jiný dotaz? Napište nám