Informace o posouzení rizik vodovodu

Posouzení rizik se v souladu s požadavky legislativy zpracovává jako dokument, který popisuje průběh rizikové analýzy systému zásobování pitnou vodou, zahrnuje popis systému zásobování vodou, popis zjištěných nebezpečí a odhad jejich závažnosti a navrhuje nápravná a kontrolní opatření k ošetření nepřijatelných rizik. Cílem je vyhodnocení míry rizika pro danou nebezpečnou událost (havárii) a následné řízení rizik (stanovení nápravného a kontrolního opatření, verifikace atd.) tak, aby se minimalizovala nebezpečí ohrožení jakosti pitné vody a její dodávky.

Posouzení rizik je součástí provozního řádu (viz § 3c odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.), který je provozovatel vodovodu povinen udržovat v aktuální podobě a předkládat  příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ke schválení.

Zpracování posouzení rizik vodovodu Rychnov nad Kněžnou bylo vypracováno v roce 2021. Provozní řád vodovodu Rychnov nad Kněžnou vč. posouzení rizik byl schválen Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové dne 25. ledna 2022.

V rámci posouzení rizik podle § 3c odst. 1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění bylo prověřováno a hodnoceno bylo celkem 245 možných nebezpečí, identifikováno bylo 107 potenciálně nebezpečných událostí. Z identifikovaných nebezpečí jsou za nepřijatelné rizika považovány celkem 3 nebezpečné události, k nimž jsou přijata příslušná nápravná opatření. Realizací stávajících i navrhovaných kontrolních a nápravných opatření dojde k úplné eliminaci (odstranění) nepřijatelných rizik.