Pokyny pro kanalizační přípojky

Zjednodušený postup pro zřízení kanalizační přípojky

Získání vstupních informací – návštěva ve VAK RK a projednání záměru možnosti zřízení kanalizační přípojky, získání podkladů o poloze veřejné kanalizace, projednání řešení kanalizační přípojky – provádí se zpravidla formou podání žádosti o vyjádření k existenci stávajících sítí se záměrem napojení stavby na vodohospodářské sítě. Na základě této žádosti obdržíte nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání písemné vyjádření VAK RK.

Projektová dokumentace – v rozsahu pro vydání územního souhlasu / stavebního povolení, která musí obsahovat:

  1. technickou zprávu;
  2. situaci v M 1:500 nebo 1:1000 na podkladu katastrální mapy;
  3. koordinační situaci v M 1:100 nebo 1:200 (se zapracovanými podzemními zařízeními a inženýrskými sítěmi ostatních správců);
  4. podélný profil;
  5. půdorys v M 1:50 nebo 1:100;
  6. vztah k pozemku;
  7. hydrotechnický výpočet (množství vypouštěných odpadních vod v závislosti na existujících zdrojích – veřejný vodovod, studna, akumulace dešťových vod);
  8. návrh opatření ke snížení odtoku dešťových vod, vztah k pozemku, v případě oddílného systému dané lokality bude prokázáno oddělené řešení dešťových a splaškových vod z nemovitosti;

Navrhované řešení musí být v souladu se standardními podmínkami VAK RK zveřejněnými na internetových stránkách www.vakrk.cz v sekci dokumenty (odkaz ZDE), nebo prostřednictvím https://www.vakrk.cz/ke_stazeni/pokyny_kanal_pripojka.pdf  

Stanovisko VAK RK k projektové dokumentaci stavby kanalizační přípojky – prostřednictvím vyjadřovacího portálu (odkaz ZDE)

Povolení stavebního úřadu (územní souhlas, územní rozhodnutí,…) – získání povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu.

Uzavření písemné smlouvy o odvádění a čištění nebo jiné likvidaci odpadních vod – osobně na Klientském centru (III. patro budovy MěÚ RK na adrese Havlíčkova 136, Rychnov nad Kněžnou), tel.: 497 770 003, email: smlouvy@vakrk.cz, nebo písemně po doručení vyplněného formuláře přihlášky odběratele (dostupné na https://www.vakrk.cz/dokumenty/).

Realizace přípojky – Provozovatel bude zajišťovat montáž u všech nových přípojek na stávajícím potrubí stokové sítě města na náklady vlastníka, nedohodne-li se stavebník a provozovatel jinak. Montáží kanalizační přípojky se rozumí vysazení odbočky (popř. jádrový vrt pro dodatečné připojení) na potrubí stávající kanalizační stoky přes samotnou pokládku potrubí přípojky, a to včetně zajištění materiálu kanalizační přípojky, a to v rozsahu od odbočení z potrubí až po domovní revizní šachtu. Montáž lze provést výlučně při stavební připravenosti, kterou se rozumí: výkopové práce, podsyp potrubí, prostupy do objektů atd.

Před zahájením realizace přípojky, to je výkopových prací, je třeba provést oznámení provoznímu středisku VAK RK (Lubomír Holásek, tel.: 777 463 409, email: provoz@vakrk.cz) a projednání podmínek a doby realizace vlastního napojení na kanalizaci.

Při realizaci stavby přípojky musí být dodržena schválená projektová dokumentace a podmínky územního souhlasu se stavbou (popř. rozhodnutí, kterým byla stavba stavebním úřadem povolena).

Napojení na potrubí veřejné kanalizace provádí pouze zaměstnanci VAK RK. V průběhu realizace si VAK RK vyhrazuje právo provedení kontroly. Součástí realizace přípojky je kontrola stavby před záhozem a geodetické zaměření uložení potrubí odborným geodetem před zásypem.

Předání podkladů – předání potřebných dokladů na VAK RK, tj. geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a tlakovou zkoušku.

Provozovatel přednostně požaduje, aby výstavba přípojek (odbočení pro přípojky) probíhala současně s výstavbou kanalizační stoky.

Zpracovala: Ing. Šárka Kerclová dne 26.01.2021